Animazione TV

Dante

 
Violence Jack: Hell's wind
Titolo originale:Baiorensu Jakku: Herusu uindo
Anno:1990 (Doppiaggio 2003)
Personaggio:(voce orig. Kiyoshi Kobayashi)
Regia di:Takuya Wada

goback1